banner
Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam
3-8-2023
File GM của UBND tỉnh: /Uploads/files/GM%20Hoi%20nghi%20ve%20chan%20hung%20van%20hoa%20cua%20UBND%20tinh%20Kon%20Tum.pdf

F
ile Công điện của VPCH: /Uploads/files/Cong%20dien%201110%20cua%20Chinh%20phu%20ve%20Hoi%20nghi%20truc%20tuyen.pdf

FIle Chương trình HN:  /Uploads/files/Chuong%20trinh%20Hoi%20nghi%20chan%20hung%20Van%20hoa(1).pdf

File Tờ trình về Báo cáo, đề xuất chương trình: /Uploads/files/To%20trinh%20Chinh%20phu%20ve%20Bao%20cao%20de%20xuat%20chuong%20trinh.pdf

File Báo cáo, đề xuất chương trình: /Uploads/files/Bao%20cao%20de%20xuat%20chuong%20trinh.pdf

F
ile Tiếp thu, giải trình: /Uploads/files/tiep%20thu%20giai%20trinh%20bn%2c%20%c4%91p%2c%20chuyengia.pdf
TBT
Số lượt xem:1345
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 596 Số người online:
TNC Phát triển: