banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022

14-9-2022

Ngày 01/7/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 958/STP-TTr, ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc phổ biến, triển khai Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

19-7-2022

22-6-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

20-4-2022

20-4-2022

20-4-2022

/Uploads/files/document%20(18)(1).pdf

14-3-2022

/Uploads/files/KH%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20KH%2035%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20-%20(ok).pdf

8-2-2022

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

22-12-2021

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  và phòng chống tham nhũng năm 2021

Trong năm 2021, Sở VHTT&DL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quy định của nhà nước, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban chuyên môn và đơn vị. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi và các Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống tham nhũng.

10-12-2021

10-12-2021

 Danh sách các cơ sở kinh doanh(kem theo Quyet dinh 169 ve dieu chinh ke hoach thanh tra)

14-8-2020

 Quyet định điều chỉnh ke hoach thanh tra năm 2020

14-8-2020

 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 1672 Số người online: