banner
Thứ 2, ngày 25 tháng 9 năm 2023

11-4-2023

File Quyết định: /Uploads/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20giao%20d%e1%bb%b1%20to%c3%a1n%20ng%c3%a2n%20s%c3%a1ch%20nh%c3%a0%20n%c6%b0%e1%bb%9bc%20n%c4%83m%202023.pdf

F
ile Phụ lục: /Uploads/files/Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%20k%c3%a8m%20theo%20quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20d%e1%bb%b1%20to%c3%a1n%20NSNN%202023.pdf

11-4-2023

File Quyết định: /Uploads/files/Q%c4%90%20c%c3%b4ng%20khai%20qu%e1%ba%a3n%20l%c3%bd%2c%20s%e1%bb%ad%20d%e1%bb%a5ng%20t%c3%a0i%20s%e1%ba%a3n%20c%c3%b4ng%20S%e1%bb%9f%20VHTTDL%20n%c4%83m%202022.pdf

11-4-2023

Quyết định: /Uploads/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20v%e1%bb%81%20c%c3%b4ng%20b%e1%bb%91%20c%c3%b4ng%20khai%20s%e1%bb%91%20li%e1%bb%87u%20quy%e1%ba%bft%20to%c3%a1n%20v%e1%bb%91n%20%c4%91%e1%ba%a7u%20t%c6%b0%20ngu%e1%bb%93n%20NSNN%20n%c4%83m%202022_(1).pdf

-
 Phụ lục: /Uploads/files/Bi%e1%bb%83u%20m%e1%ba%abu%20c%c3%b4ng%20khai%20s%e1%bb%91%20li%e1%bb%87u%20quy%e1%ba%bft%20to%c3%a1n%20v%e1%bb%91n%20%c4%91%e1%ba%a7u%20t%c6%b0%20c%c3%b4ng%20n%c4%83m%202022.pdf

11-4-2023

Quyết định:/Uploads/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20c%c3%b4ng%20b%e1%bb%91%20c%c3%b4ng%20khai%20quy%e1%ba%bft%20to%c3%a1n%20NSNN%20S%e1%bb%9f%20VHTTDL%20n%c4%83m%202021.pdf

P
hụ lục: /Uploads/files/Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%20s%e1%bb%91%204%20k%c3%a8m%20Q%c4%90%20C%c3%b4ng%20khai%20QT%20NSNN%20n%c4%83m%202021.pdf

11-4-2023

Quyết định:/Uploads/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20c%c3%b4ng%20b%e1%bb%91%20c%c3%b4ng%20khai%20quy%e1%ba%bft%20to%c3%a1n%20NSNN%20S%e1%bb%9f%20VHTTDL%20n%c4%83m%202021.pdf

P
hụ lục: /Uploads/files/Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%20s%e1%bb%91%204%20k%c3%a8m%20Q%c4%90%20C%c3%b4ng%20khai%20QT%20NSNN%20n%c4%83m%202021.pdf

11-4-2023

16-3-2023

14-3-2023

6-1-2023

14-12-2022

14-12-2022

13-12-2022

13-12-2022

báo cao thanh tra 9 tháng năm 2022: /Uploads/files/b%c3%a1o%20cao%20thanh%20tra%209%20th%c3%a1ng%20n%c4%83m%202022.pdf

11-10-2022

Báo cáo phòng chống tham nhũng quý III năm 2022: /Uploads/files/B%c3%a1o%20c%c3%a1o%20ph%c3%b2ng%20ch%e1%bb%91ng%20tham%20nh%c5%a9ng%20qu%c3%bd%20III%20n%c4%83m%202022.pdf

11-10-2022

11-10-2022

14-9-2022

Ngày 01/7/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 958/STP-TTr, ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc phổ biến, triển khai Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

19-7-2022

22-6-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

Trang sau
 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 7045 Số người online:
TNC Phát triển: