banner
Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023
GIẤY MỜI dự Hội thảo Khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”
26-2-2023
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 4093-CV/VPTU ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc Hội thảo khoa học trực tuyến “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời đại biểu tham dự Hội thảo trên, cụ thể như sau:
1. Chủ trì Hội thảo: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2. Địa điểm, thành phần tại điểm cầu của tỉnh
a) Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 2), Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.
b) Thành phần mời:
- Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo: Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh theo Quyết định số 91-QĐ/TU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy([1]).
- 03 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nhà văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệu tập).
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin.
3. Thời gian: 07h30 ngày 27/02/2023 (thứ Hai).
4. Công tác chuẩn bị:
          - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo; phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp nhận và chuẩn bị tài liệu([2]) chuyển Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 10h00 ngày 26 tháng 02 năm 2023.
          - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị) phối hợp VNPT Kon Tum chuẩn bị các điều kiện về đường truyền để tổ chức Hội thảo.
          * Đề nghị đại biểu dự Hội thảo đến trước 10 phút để ổn định tổ chức.
* Các cơ quan, đơn vị truy cập và sử dụng tài liệu phục vụ Hội thảo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (svhttdl.kontum.gov.vn). Xác nhận thành phần tham dự Hội thảo trước 15h00 ngày 26 tháng 02 năm 2023 qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính - Quản trị; email: kontum@chinhphu.vn hoặc số điện thoại: 0260.3918.118 - 092.4343.677).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự Hội thảo nêu trên./.
 
 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, PCVP UBND phụ trách;
+ Các phòng, đơn vị: TTDVHCHN, HCQT;
- Lưu: VT, KGVX.THT.
TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Đình Cầu


([1]) Về việc công nhận Báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025.
([2]) Tài liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo tham luận của lãnh đạo tỉnh Kon Tum và tài liệu liên quan.

TBT
Số lượt xem:109
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 466 Số người online: