Bạn đang ở :   Giới thiệu > Tổ Chức Bộ Máy
    Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668

                            

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

2. Địa chỉ: 238 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum;

3. Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: sovhttdl-kontum@chinhphu.vn;

4. Địa chỉ Trang Thông tin điện tử: http://svhttdl.kontum.gov.vn.

II. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

1. Giám đốc Sở : Đồng chí Phạm Thị Trung

- Điện thoại cố định: 060.6554168

- Điện thoại di động: 0932.538778

- Email: ytrungkontum@gmail.com

2. Các Phó Giám đốc Sở

2.1. Đồng chí Phan Văn Hoàng

- Điện thoại cố định: 060.3863929

- Điện thoại di động: 0904.488139

- Email: phanvanhoangvhttdl@gmail.com

2.2. Đồng chí Nguyễn Xuân Truyền

- Điện thoại cố định: 060.3868506

- Điện thoại di động: 0914.010638

- Email: ntxuantruyen@gmail.com

III. CÁC PHÒNG

1. Văn phòng Sở:  060.3862538; Fax : 060. 3861497

1.1. Chánh Văn phòng : Đồng chí Trần Văn Phát

- Điện thoại cố định: 060.3917676

- Điện thoại di động : 016.47482222

- Email: vanphatkontum@gmail.com

1.2. Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Giảng

- Điện thoại cố định: 060.3955079

- Điện thoại di động: 016.88624261

- Email: giangvanhoakt@gmail.com

2. Thanh tra

2.1. Chánh Thanh tra:  Đồng chí Trần Nam Tư

- Điện thoại cố định: 060.3863680

- Điện thoại di động: 0935868579

- Email: trannamnguyenkt@gmail.com

2.2. Phó Chánh thanh tra: Đ/c Cao Quốc Kỳ

- Điện thoại cố định: 060.3955078

- Điện thoại di động: 0905.66487

- Email: quockysvh@gmail.com

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

3.1. Trưởng phòng : Đồng chí Mai Thanh Liên

- Điện thoại cố định: 060.3863747

- Điện thoại di động: 0914.081363

- Email: maithanhliemvhkt@gmail.com

3.2. Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nhữ Quang Dũng

- Điện thoại cố định: 060.3866238

- Điện thoại di động: 0123.4241888

- Email: dungvhkt@gmail.com

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4.1. Trưởng phòng: Đồng chí Lê Huyền Thục Trang

- Điện thoại cố định: 060.3915425

- Điện thoại di động: 0169.6355438

- Email: letrang.vanhoa@gmail.com

4.2. Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Thị Tiến

- Điện thoại cố định: 060. 3918469

- Điện thoại di động: 0905.670539

- Email: hatienkt@gmail.com

5. Phòng Quản lý Văn hóa

5.1. Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Thị Hoài

- Điện thoại cố định: 060.3861384

- Điện thoại di động: 0122.7416168

- Email: hoailinhvanhoakt@gmail.com

5.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Trần Văn Lâm

- Điện thoại cố định: 060.3913549

- Điện thoại di động: 0905.429879

- Email: tranlamvhkt@gmail.com

6. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

6.1. Trưởng phòng : Đồng chí Trương Xuân Nhật

- Điện thoại cố định: 060.6288.120

- Điện thoại di động: 0987.540855

- Email: xuannhatvhkt@gmail.com

6.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Trần Khánh Lễ

- Điện thoại cố định: 060.3918448

- Điện thoại di động: 0983500952

- Email: trankhanhle@gmail.com

7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

7.1. Trưởng phòng : Đồng chí Giáp Văn Khanh

- Điện thoại cố định: 060.3861863

- Điện thoại di động: 0949.122179

- Email: khanhvansport@gamil.com

7.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

- Điện thoại cố định: 060.3861863

- Điện thoại di động: 0905.167196

- Email: sonlukontum@gmail.com

8. Phòng Quản lý du lịch

8.1. Trưởng phòng : Đồng chí Đỗ Văn Minh

- Điện thoại cố định: 060.6556188

- Điện thoại di động: 0905.112676

- Email: vanhoakontum@gmail.com

8.2. Phó trưởng phòng : Đồng chí Lê Hoàng Ngọc Vũ

- Điện thoại cố định: 060.3914667

- Điện thoại di động : 0914156875

- Email: vuhoangledl@gmail.com

9. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

- Phụ trách phòng : Đồng chí Trần Văn Phát

- Điện thoại cố định: 060.3861864

- Điện thoại di động: 016.47482222

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Trung tâm Văn hóa : Đường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum

1.1 Giám đốc : Đồng chí Phan Thanh Thương

- Điện thoại cố định: 060.3864328

- Điện thoại di động: 0905615717

- Email: phanthuongvhtttt@gmail.com

1.2. Phó giám đốc : Đồng chí Trương Công Thức

- Điện thoại cố định: 060.3867218

- Điện thoại di động: 0914090830

1.3. Phó giám đốc: Đ/c Đỗ Quang Sực

- Điện thoại cố định: 0603.913980

- Điện thoại di động: 0905.112058

- Email:quangsuc1960@gmail.com

2. Trung tâm Huấn luyện Thi đua Thể dục Thể thao: Đường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum

2.1. Giám đốc : Đồng chí Phan Đình Vũ

- Điện thoại cố định: 060.3862825

- Điện thoại di động: 0905.159239

- Email:phandinhvu571@gmail.com

2.2. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Tiến

- Điện thoại cố định: 060.3590451

- Điện thoại di động: 01669328121

3. Trung tâm Phát hành phim -Chiếu bóng: Đường Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum

3.1. Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hòa

- Điện thoại di động: 0903592342

3.2. Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Hồng Hải

- Điện thoại: 0986.643521

4. Đoàn nghệ thuật tỉnh: Đường Bà Triệu - Thành phố Kon Tum

4.1. Trưởng đoàn : Đồng chí Phạm Văn Hân

- Điện thoại cố định: 0606.262002

- Điện thoại di động: 0914.102372

4.2. Phó Trưởng đoàn : Đồng chí Y Ka

Điện thoại di động: 01652056968

5. Thư viện tỉnh: Đường Trương Hán Siêu - Thành phố Kon Tum

5.1. Giám đốc : Đồng chí Nguyễn Xuân Hóa

- Điện thoại cố định: 060.3861301

- Điện thoại di động: 0914102234

- Email: xuanhoathuvienkontum@gmail.com

5.2. Phó giám  đốc: Đồng chí Trần Thị Kim Phương

- Điện thoại cố định: 060.3869364

- Điện thoại di động: 01688139015

- Email:ttkphuong1975@gmail.com

6. Bảo tàng tỉnh: Đường Nguyễn Huệ - Thành phố Kon Tum

6.1. Giám đốc : Đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy

- Điện thoại cố định:060.3862464

- Điện thoại di động: 0905167116

- Email:dothithanhthuykt@gmail.com

6.2. Phó giám đốc : Đồng chí Nguyễn Văn Quang

- Điện thoại di động : 0906582052

- Email:quangnvbt@gmail.com

7. Ban Quản lý di tích tỉnh: Đường Trương Quang Trọng – TP. Kon Tum

7.1. Trưởng ban: Đồng chí Hoàng Đình Chung

- Điện thoại di động: 0976.731189

- Email: chungdtkt@gmail.com

7.2. Phó ban: Đồng chí Nguyễn Văn Thọ

- Điện thoại cố định: 060.3503992

- Điện thoại di động : 0914199081

- Email: thobqldtkt@gmail.com

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết