Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
COVID19
du lich kon tum
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum

 

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở

- Điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình; là thành viên UBND tỉnh, tham gia báo cáo viên cấp tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác Chính trị tư tưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - tài chính; Thanh tra; Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, hợp tác quốc tế; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng; Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Công tác du lịch và xúc tiến du lịch; công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Chủ tài khoản số 1 của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tham gia Phó Trưởng ban thường trực các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, theo nhiệm vụ chuyên ngành của Sở: Hội đồng xét tặng các danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú, là thành viên các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng đặ, đổi tên đường phố, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, Ban chỉ đạo phát triển du lịch; Ban chỉ đạo Chống diễn biến hòa bình, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và ma túy...

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: Phòng Tổ chức - Pháp chế; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra; Văn phòng; Quản lý Du lịch. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Bảo tàng - Thư viện; Trung tâm Thong tin xúc tiến du lịch (nếu có).

- Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

2. Đ/c Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở

- Tham gia chỉ đạo điều hành chung, giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý Nhà nước về: Di sản Văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, về văn học nghệ thuật; hoạt động trang thông tin điện tử của ngành, công nghệ thông tin và báo chí, truyền thông của sở.

- Chủ tài khoản số 2 của cơ quan, là người phát ngôn của sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông.

- Trực tiếp phụ trách Tập san Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: Quản lý Văn hóa; Quản lý Di sản Văn hóa. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch các huyện: Đăk Tô; Tu Mơ Rông; Ngọc Hồi; ĐăkGlei.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban ngành có liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách. Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Ký thay Giám đốc các loại giấy phép kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa và du lịch. Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền và theo yêu cầu công việc.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Văn hoá.

3. Đ/c Nguyễn Xuân Truyền, Phó Giám đốc Sở

- Tham gia chỉ đạo điều hành chung, giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về: Văn hóa cơ sở; thể dục thể thao; huấn luyện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên; công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quốc phòng, an ninh, tự vệ cơ quan; công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, công tác đoàn thể trong ngành; công tác 04 giúp xã kết nghĩa Đăk Long, huyện Kon Plông.

- Chủ tài khoản số 2 của ngành.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Các Liên đoàn, Hội và Các câu lạc bộ thể dục thể thao cấp tỉnh.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban ngành có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Đăk Hà, Sa Thầy; Ia H'Drai.

- THam gia thành viên Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các ban chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Ký thay Giám đốc giấy phép hoạt động dịch vụ thể dục thể thao.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền theo yêu cầu công việc.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Thể dục Thể thao.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email Kontum
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
Website liên Kết