Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
71.668

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum

 

 

1. Đồng chí Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở

Điện thoại: 02606.554.168

Địa chỉ hộp thư công vụ: phamthitrung-kontum@chinhphu.vn

- Điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác Chính trị tư tưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - tài chính; Thanh tra; Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, hợp tác quốc tế; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng; Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. Chủ tài khoản số 1 của ngành.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tham gia Phó Trưởng ban thường trực các Hội đồng cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, theo nhiệm vụ chuyên ngành của Sở: Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hội đồng xét tặng các danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú, là thành viên các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa; Ban chỉ đạo Chống diễn biến hòa bình, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và ma túy.

- Phụ trách các phòng và các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra, phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, phòng Di sản Văn hoá. Trực tiếp phụ trách Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh.

- Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện Sa Thầy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

2. Đ/c Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0260.3863929

- Tham gia chỉ đạo điều hành chung, giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý Nhà nước về Du lịch và thực hiện nhiệm vụ xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, gồm: Nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, về văn học nghệ thuật; Công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hoạt động trang Web, công nghệ thông tin và báo chí, truyền thông của cơ quan sở.

- Chủ tài khoản số 1 của cơ quan sở, là người phát ngôn của sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông.

- Trực tiếp phụ trách Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phụ trách các phòng và các đơn vị:  Văn phòng Sở; Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Phòng nghiệp vụ Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; Thư viện tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Nghiệp vụ Văn hoá.

- Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện Đăk Tô; Tu Mơ Rông; Ngọc Hồi và huyện ĐăkGlei.

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban ngành trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Kon Tum và các ban chỉ đạo của tỉnh trong lĩnh vực được phân công.

- Ký thay Giám đốc các loại giấy phép kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa và du lịch.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền và theo yêu cầu công việc.

3. Đ/c Nguyễn Xuân Truyền, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0260.3868506

- Tham gia chỉ đạo điều hành chung, trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm được phân công, giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước về TDTT; Công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên; Công tác quốc phòng, an ninh, tự vệ cơ quan; Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, công tác đoàn thể trong ngành; Công tác 04 giúp xã kết nghĩa Đăk Long, huyện Kon Plông. Chủ tài khoản số 2 của ngành.

- Phụ trách các phòng và các đơn vị: Phòng nghiệp vụ Thể dục Thể thao; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Các liên đoàn: Bóng đá, Bóng chuyền,  Quần vợt, Cầu lông; Hội Bóng bàn; Các Hội và phát triển các Câu lạc bộ TDTT.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao.

- Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban ngành trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện Kon Rẫy, Kon Plông và huyện Ia H’Drai.

- Tham gia thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.

- Ký thay Giám đốc giấy phép hoạt động dịch vụ TDTT.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền theo yêu cầu công việc.

 

 

 

                                   

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết