banner
Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023

Quyết định: /Uploads/files/Quyet%20dinh%20so%20830%20cua%20Bo%20VHTTDL%20ban%20h%c3%a0nh%20Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20Th%c6%b0%20vi%e1%bb%87n.pdf

C
hương trình kèm theo: /Uploads/files/Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20Th%c6%b0%20vi%e1%bb%87n%20(kem%20theo%20Quyet%20dinh%20so%20830%20cua%20Bo%20VHTTDL).pdf

11-4-2023

Quyết định: /Uploads/files/Quyet%20dinh%20so%20828%20cua%20BVHTTDL%20ban%20h%c3%a0nh%20Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20Ph%c6%b0%c6%a1ng%20ph%c3%a1p%20vi%c3%aan.pdf

C
hương trình kèm theo: /Uploads/files/Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20Ph%c6%b0%c6%a1ng%20ph%c3%a1p%20vi%c3%aan%20(kem%20theo%20Quyet%20dinh%20so%20828).pdf

11-4-2023

Quyết định: /Uploads/files/Quyet%20dinh%20so%20827%20cua%20BVHTTDL%20ban%20h%c3%a0nh%20Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20H%c6%b0%e1%bb%9bng%20d%e1%ba%abn%20vi%c3%aan%20v%c4%83n%20h%c3%b3a.pdf

C
hương trình kèm theo: /Uploads/files/Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20H%c6%b0%e1%bb%9bng%20d%e1%ba%abn%20vi%c3%aan%20v%c4%83n%20h%c3%b3a%20(kem%20theo%20Quyet%20dinh%20so%20827%20cua%20BVHTTDL).pdf

11-4-2023

Quyết định: /Uploads/files/Quyet%20dinh%20so%20799%20cua%20BVHTTDL%20ban%20h%c3%a0nh%20Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20Di%20s%e1%ba%a3n%20v%c4%83n%20h%c3%b3a.pdf

C
hương trình kèm theo: /Uploads/files/Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20b%e1%bb%93i%20d%c6%b0%e1%bb%a1ng%20ti%c3%aau%20chu%e1%ba%a9n%20ch%e1%bb%a9c%20danh%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p%20vi%c3%aan%20ch%e1%bb%a9c%20chuy%c3%aan%20ng%c3%a0nh%20Di%20s%e1%ba%a3n%20v%c4%83n%20h%c3%b3a%20(kem%20theo%20Quyet%20dinh%20so%20799%20cua%20BVHTTDL).pdf

11-4-2023

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 08-NQ/Tu ngày 16/2/2022 của Tỉnh uỷ khoá XVI về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

14-4-2022

 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 6683 Số người online:
TNC Phát triển: