Thông báo chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26-1-2024
Ngày 18/1/2024 Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 28/QĐ-UBND  về việc điều động và bổ nhiệm bà Bạch Thị Mân- Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.
Thông báo chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
CT
     

https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/49694/Chu-tich-UBND-tinh-trao-Quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo.html


TBT  
Số lượt xem:414