banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022
Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
18-11-2021
Ngày 5/11/2021, Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, phống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Các nhiệm vụ và giải pháp chính của Kế hoạch, gồm: (1) Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm. (2) Tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống mại dâm. (3) Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và trên phương tiện truyền thông với nội dung, cách thức đổi mới, hiệu quả, phù hợp từng nhóm đối tượng. (4) Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, du lịch, thể thao nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi dùng các phương thức phục vụ; bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, đồi trụy, nhảy múa thoát y; lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại. (5) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống mại dâm. (6) Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống mại dâm. 7. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm từ ngày 10/11 đến ngày 10/12.

Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; tổ chức tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận cao của xã hội, tránh hình thức, phô trương; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Số lượt xem:1324
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Tiếng chiêng tuổi nhỏ (17-9-2020)
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 1397 Số người online: