banner
Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023
Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5-4-2022
Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn II (2021-2030) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 21 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  783/KH-UBND về Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai khai thực hiện có hiệu quả Đề án giai đoạn II (2021-2030) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phát triển phong trào, chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong toàn xã hội; mở rộng các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, giúp con người phát triển hài hòa, gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người dân trên địa bàn tỉnh.
Để triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai cần phải thực hiện đồng bộ và thống nhất trên toàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và trong toàn xã hội thông qua các hoạt động phong trào, góp phần chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan xây dựng và thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ngành và địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch và đề xuất, kiến nghị liên quan, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm; tiến hành sơ kết vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030, đánh giá và rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Kế hoạch.

TBT
Số lượt xem:750
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 595 Số người online: