Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

HỘI NGHI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH NĂM 2018

   Sáng ngày 01/02/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 với sự có mặt của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố.

   Hội nghị đã ghi nhận, thống nhất đánh giá hoạt động ngành năm 2017: Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tích cực, chủ động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đổi mới và có chiều sâu, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý các hoạt động trên lĩnh vực VHTTDL. Các hoạt động VHTTDL diễn ra sôi nổi, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần lành mạnh của Nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Kon Tum đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
   Kết quả đạt được trên các lĩnh vực
   1. Về Văn hóa và Gia đình
   a) Về công tác tuyên truyền: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, chương trình, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh đảm bảo theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; phối hợp tuyên truyền với các ngành, địa phương theo các chuyên đề. Xuất bản và phát hành 2.200 cuốn Tạp chí VHTTDL (mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, số chuyên đề: Chào mừng kỷ niệm45 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh và đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2/9...
   b) Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Gia đình: Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng, trên cơ sở Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
   Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đưa nội dung của Phong trào vào Nghị quyết của cấp ủy đảng, là một trong những tiêu chí đánh giá, bình bầu thi đua cuối năm.
   Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, phục vụ các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
   Công tác gia đình được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về vai trò, vị trí, của gia đình được nâng lên bằng nhiều hoạt động với nội dung và hìnhthức phong phú, đa dạng.
   c) Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
   Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt được kết quả quan trọng, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và đất nước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 di tích cấp tỉnh, 04 di tích cấp quốc gia, 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt (năm 2017 01 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tổng số di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh là 24 di tích. Hiện nay đang triển khai lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum , nghiên cứu lập hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Ngục Kon Tum, triển khai phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy.
   Triển khai thực hiện kế hoạch phục dựng một số lễ hội thống của một số dân tộc tại chỗ, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1270/QĐ-CP ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020, tiến hành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Brâu, sưu tầm, phục dựng các lễ hội truyền thống như: Lễ hội mừng lúa mới, ăn trâu mừng nhà Rông… triển khai Đề án bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; xét tặng nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể đợt 2 năm 2018; thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 công tác hỗ trợ bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống các DTTS; Báo cáo định kỳ quốc gia thực hiện công ước 2003 đối với di sản được UNESCO ghi danh.
   Tổ chức các Đoàn (đại biểu, nghệ nhân) tham gia các hoạt động do Trung ương, các địa phương tổ chức: Ngày hội cây nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2017 tại tỉnh Quảng Nam; tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, tại tỉnh Sơn La năm 2017; tham gia Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2017 tại Đăk Lắk...
   d) Nghệ thuật biểu diễn; nhiếp ảnh và triển lãm
Hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được đổi mới, nhiều hoạt động phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cộng đồng dân cư, các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm.
   Tổ chức, tham gia có hiệu quả các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh do trung ương, các tỉnh bạn và địa phương tổ chức: Biểu diễn nghệ thuật tại huyện Đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1; Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt – Lào” nhân nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác VN – Lào; hoán đổi biểu diễn nghệ thuật giữa tỉnh Kon Tum với An Giang, Quảng Ngãi. Phối hợp thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật do các ngành, huyện, thành phố tổ chức: Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7); Chương trình nông thôn mới, thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, chiếu bóng tại các xã, thị trấn, các đồn biên phòng theo kế hoạch.
   - Tổ chức tốt các đợt triển lãm, hội thi, hội diễn trên địa bàn các huyện, thành phố: Trưng bày triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn các huyện, thành phố; Thiếu nhi kể chuyện theo sách và tuyên truyền giới thiệu sách; Hội thi các Đội Tuyên truyền lưu động; Ngày hội Gia đình...
   - Phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Trại sáng tác Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2017 tại tỉnh Kon Tum.
   2. Về lĩnh vực Thể dục, Thể thao
   Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao. Công tác phối hợp, phát triển thể dục thể thao với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đã ký kết các Chương trình phối hợp. Thể thao quần chúng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra: Các chỉ tiêu về gia đình thể thao, số người tập luyện thể dục thể thao hoàn thành kế hoạch năm. Cấp tỉnh cũng như cấp huyện đã hoàn thành việc tổ chức các giải thể thao đề ra theo kế hoạch. Thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực.
   Phong trào tập luyện TDTT của nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tập luyện bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú. Tính đến tháng 12 năm 2017, tỉnh Kon Tum ước có 27% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao tăng 0,75% so với năm 2016; ước có 21,7% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, tăng 0,7% so với năm 2016. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyệnthân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2017 nhằm xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao cho toàn dân. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, đa dạng, các chỉ tiêu về TDTT quần chúng có bước phát triển thể hiện ở sự gia tăng về số lượng người tập TDTT thường xuyên. Về công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, trong Công an nhân dân, trong Quân đội được duy trì thường xuyên. 
   Tổ chức thành công đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện thành phố, tổ chức thi đấu 4 môn (cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng) trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018. Tổ chức thành công các giải thể thao cấp tỉnh: Giải Bóng đá, bóng chuyền tỉnh Kon Tum lần thứ V; giải quần vợt nam, nữ tỉnh Kon Tum lần thứ I; Giải cầu lông các lứa tuổi. Đã tổ chức được 08 giải thể thao cấp tỉnh và tham gia Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia; đăng cai tổ chức 07 trận bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017. Đoàn Vận động viên tỉnh Kon Tum tham gia Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II - Năm 2017 xếp thứ 3/17 đoàn tham gia: 7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng.
   3. Về lĩnh vực Du lịch
   Du lịch của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, doanh thu xã hội và ngày lưu trú bình quân tăng đều. Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng so với cùng kỳ năm trước và đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần thu hút khách du lịch. Nhiều doanh nghiệp du lịch ngay từ đầu năm đã có chính sách thu hút khách thông qua các hình thức khuyến mãi về giá, sản phẩm, dịch vụ, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch triển khai chặt chẽ. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả. Đội ngũ nguồn nhân lực du lịch cũng được nâng cao về chất lượng thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết với các cơ sở đào tạo.
   Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng; kiểm soát môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ; qua đó lượng khách du lịch và tổng thu từ khách du lịch tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2016, thu nhập xã hội từ du lịch ngày càng tăng. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch có bước tiến mới, đổi mới cả về nội dung và hình thức:Tham gia giải thưởng du lịch Việt Nam năm2017, Hội chợ du lịch quốc tế là VITM (Hà Nội), ITE (TP. Hồ Chí Minh)… công tác liên kết du lịch giữa các tỉnh/thành phố và giữa các vùng hoạt động hiệu quả.
   4. Hoạt động văn hóa cơ sở
   Tại các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ. Triển khai, tổng hợp số liệu về công tác văn hóa, gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền mừng Đảng - Mừng Xuân và các ngày lễ lớn trong năm. Tiến hành kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, du lịch đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ, tạo động lực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn tỉnh.
   Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018:
   1. Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018, giai đoạn 2016 - 2020 và các nhiệm vụ liên quan đến các Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược, Kế hoạch, Đề án, Dự án trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
   2. Tham mưu công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
   3. Triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án, dự án… của ngành. Triển khai đồng bộ, gắn kết hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá phát triển du lịch.
   4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác tiếp công dân bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại.
   5. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại 2018. Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
   6. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hoá, chú trọng công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể. Nâng cấp bảo quản và chỉnh trang cảnh quan, môi trường của các Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
   7. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018.
   8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội. Tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
   9. Tham mưu tổ chức Đại Hội TDTT tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018; Tuần Văn hóa – Du lịch và Hợp tác Đầu tư năm 2018.

   Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã trao cờ thi đua, bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Kon Tum và các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác; trao các hình thức khen thưởng của Sở cho các tập thể, cá nhân của ngành đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, đồng thời phát động thi đua năm 2018.

Tin-ảnh:NguyênKon, Trần Lâm

 

Đăng bởi : Nguyễn Thái Sơn Ngày đăng : 06/02/2018 Lượt xem : 254
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết