Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

   Ngày 15/12/2017, tại Bảo tàng tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 08 – TW ngày 16/01/2017 và Nghị quyết số 08 – NQ/ TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị cho công chức, Viên chức và người lao động ngành VHTT&DL.

   Đồng chí Phạm Thị Trung – TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã truyền đạt tinh thần các Nghị quyết đến toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở và công chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum.

   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII, họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.      Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

   Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

   Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị này là một nhiệm vụ quan trọng,  công chức, Viên chức và người lao động cần phải nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi mà các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII đã đề ra.

Văn Phát – Nguyên Kon

Đăng bởi : Nguyễn Thái Sơn Ngày đăng : 19/12/2017 Lượt xem : 337
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết