Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668

                            

 I. THÔNG TIN CHUNG

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

2. Địa chỉ: 238 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum;

3. Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: sovhttdl-kontum@chinhphu.vn;

4. Địa chỉ Trang Thông tin điện tử: http://svhttdl.kontum.gov.vn.

II. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

1. Giám đốc Sở : Đồng chí Nguyễn Văn Bình

- Điện thoại cố định: 02606.554.168

- Email: nguyenvanbinh-kontum@chinhphu.vn

2. Các Phó Giám đốc Sở

2.1. Đồng chí Phan Văn Hoàng

- Điện thoại cố định: 0260.3863929

- Email: phanvanhoangvhttdl@gmail.com

2.2. Đồng chí Nguyễn Xuân Truyền

- Điện thoại cố định: 0260.3868506

- Email: ntxuantruyen@gmail.com

III. CÁC PHÒNG

1. Văn phòng Sở:  0260.3862538; Fax : 0260. 3861497

1.1. Chánh Văn phòng : Đồng chí Trần Văn Phát

- Điện thoại cố định: 0260.3917676

- Email: vanphatkontum@gmail.com

1.2. Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Giảng

- Điện thoại cố định: 0260.3955079

- Email: giangvanhoakt@gmail.com

2. Thanh tra

2.1. Chánh Thanh tra:  Đồng chí Trần Nam Tư

- Điện thoại cố định: 0260.3863680

- Email: trannamnguyenkt@gmail.com

2.2. Phó Chánh thanh tra: Đ/c Cao Quốc Kỳ

- Điện thoại cố định: 0260.3955078

- Email: quockysvh@gmail.com

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

3.1. Trưởng phòng : Đồng chí Mai Thanh Liêm

- Điện thoại cố định: 0260.3863747

- Email: thanhliemvhkt@gmail.com

3.2. Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nhữ Quang Dũng

- Điện thoại cố định: 0260.3866238

- Email: dungvhkt@gmail.com

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4.1. Trưởng phòng: Đồng chí Lê Huyền Thục Trang

- Điện thoại cố định: 0260.3915425

- Email: letrang.vanhoa@gmail.com

5. Phòng Quản lý Văn hóa

5.1. Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Thị Hoài

- Điện thoại cố định: 0260.3861384

- Email: hoailinhvanhoakt@gmail.com

5.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Trần Văn Lâm

- Điện thoại cố định: 0260.3913549

- Email: tranlamvhkt@gmail.com

6. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Trưởng phòng : Đồng chí Trương Xuân Nhật

- Điện thoại cố định: 0260.6288.120

- Email: xuannhatvhkt@gmail.com

7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

7.1. Trưởng phòng : Đồng chí Giáp Văn Khanh

- Điện thoại cố định: 0260.3861863

- Email: khanhvansport@gmail.com

7.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

- Điện thoại cố định: 0260.3861863

- Email: sonlukontum@gmail.com

8. Phòng Quản lý du lịch

8.1. Trưởng phòng : Đồng chí Đỗ Văn Minh

- Điện thoại cố định: 0260.6556188

- Email: vanhoakontum@gmail.com

8.2. Phó trưởng phòng : Đồng chí Lê Hoàng Ngọc Vũ

- Điện thoại cố định: 0260.3914667

- Email: vuhoangledl@gmail.com

9. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

Phó trưởng phòng : Đồng chí Đậu Ngọc Hoài Thu

- Điện thoại cố định: 0260.3861864

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Bảo tàng –Thư viện tỉnh

1.1. Giám đốc: Đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy

- Điện thoại cố định:0260.3862464

- Email:dothithanhthuykt@gmail.com

1.2. Phó giám đốc: Đồng chí Trần Thị Kim Phương

1.3. Phó giám đốc: Đồng chí Hoàng Đình Chung

1.4. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Quang

2. Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

2.1. Giám đốc: Đồng chí Phạm Văn Hân

- Điện thoại cố định: 02606.262002

2.2. Phó giám đốc: Đồng chí Phan Thanh Thương

2.3. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hòa

2.4. Phó giám đốc: Đồng chí Đỗ Quang Sực

2.5. Phó giám đốc: Đồng chí Y Ka

3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao: 

3.1. Giám đốc : Đồng chí Phan Đình Vũ

- Điện thoại cố định: 0260.3862825

- Email:phandinhvu571@gmail.com

3.2. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Trường

- Điện thoại cố định: 0260.3913197

4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch:

4.1. Phó giám đốc: Đồng chí Lê Thị Tiến

- Điện thoại di động: 0905.670539

- Email: hatienkt@gmail.com

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Website liên Kết