BoVHTTDL
COVID19
du lich kon tum
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668

                            

 I. THÔNG TIN CHUNG

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

2. Địa chỉ: 238 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum;

3. Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: sovhttdl-kontum@chinhphu.vn;

4. Địa chỉ Trang Thông tin điện tử: http://svhttdl.kontum.gov.vn.

II. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

1. Giám đốc Sở : Đồng chí Nguyễn Văn Bình

- Điện thoại cố định: 02606.554.168

- Email: nguyenvanbinh-kontum@chinhphu.vn

2. Các Phó Giám đốc Sở

2.1. Đồng chí Phan Văn Hoàng

- Điện thoại cố định: 0260.3863929

- Email: phanvanhoangvhttdl@gmail.com

2.2. Đồng chí Nguyễn Xuân Truyền

- Điện thoại cố định: 0260.3868506

- Email: ntxuantruyen@gmail.com

III. CÁC PHÒNG

1. Văn phòng Sở:  0260.3862538; Fax : 0260. 3861497

1.1. Chánh Văn phòng : Đồng chí Trần Văn Phát

- Điện thoại cố định: 0260.3917676

- Email: vanphatkontum@gmail.com

1.2. Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Giảng

- Điện thoại cố định: 0260.3955079

- Email: giangvanhoakt@gmail.com

2. Thanh tra

2.1. Chánh Thanh tra:  Đồng chí Trần Nam Tư

- Điện thoại cố định: 0260.3863680

- Email: trannamnguyenkt@gmail.com

2.2. Phó Chánh thanh tra: Đ/c Cao Quốc Kỳ

- Điện thoại cố định: 0260.3955078

- Email: quockysvh@gmail.com

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

3.1. Trưởng phòng : Đồng chí Mai Thanh Liêm

- Điện thoại cố định: 0260.3863747

- Email: thanhliemvhkt@gmail.com

3.2. Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nhữ Quang Dũng

- Điện thoại cố định: 0260.3866238

- Email: dungvhkt@gmail.com

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4.1. Trưởng phòng: Đồng chí Lê Huyền Thục Trang

- Điện thoại cố định: 0260.3915425

- Email: letrang.vanhoa@gmail.com

5. Phòng Quản lý Văn hóa

5.1. Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Thị Hoài

- Điện thoại cố định: 0260.3861384

- Email: hoailinhvanhoakt@gmail.com

5.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Trần Văn Lâm

- Điện thoại cố định: 0260.3913549

- Email: tranlamvhkt@gmail.com

6. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Trưởng phòng : Đồng chí Trương Xuân Nhật

- Điện thoại cố định: 0260.6288.120

- Email: xuannhatvhkt@gmail.com

7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

7.1. Trưởng phòng : Đồng chí Giáp Văn Khanh

- Điện thoại cố định: 0260.3861863

- Email: khanhvansport@gmail.com

7.2. Phó Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

- Điện thoại cố định: 0260.3861863

- Email: sonlukontum@gmail.com

8. Phòng Quản lý du lịch

8.1. Trưởng phòng : Đồng chí Đỗ Văn Minh

- Điện thoại cố định: 0260.6556188

- Email: vanhoakontum@gmail.com

8.2. Phó trưởng phòng : Đồng chí Lê Hoàng Ngọc Vũ

- Điện thoại cố định: 0260.3914667

- Email: vuhoangledl@gmail.com

9. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

Phó trưởng phòng : Đồng chí Đậu Ngọc Hoài Thu

- Điện thoại cố định: 0260.3861864

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Bảo tàng –Thư viện tỉnh

1.1. Giám đốc: Đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy

- Điện thoại cố định:0260.3862464

- Email:dothithanhthuykt@gmail.com

1.2. Phó giám đốc: Đồng chí Trần Thị Kim Phương

1.3. Phó giám đốc: Đồng chí Hoàng Đình Chung

1.4. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Quang

2. Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

2.1. Giám đốc: Đồng chí Phạm Văn Hân

- Điện thoại cố định: 02606.262002

2.2. Phó giám đốc: Đồng chí Phan Thanh Thương

2.3. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hòa

2.4. Phó giám đốc: Đồng chí Đỗ Quang Sực

2.5. Phó giám đốc: Đồng chí Y Ka

3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao: 

3.1. Giám đốc : Đồng chí Phan Đình Vũ

- Điện thoại cố định: 0260.3862825

- Email:phandinhvu571@gmail.com

3.2. Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Trường

- Điện thoại cố định: 0260.3913197

4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch:

4.1. Phó giám đốc: Đồng chí Lê Thị Tiến

- Điện thoại di động: 0905.670539

- Email: hatienkt@gmail.com

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email Kontum
Website liên Kết