Bạn đang ở :   Giới thiệu > Giới thiệu chung
    Đăng Nhập
COVID19
du lich kon tum
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địachỉ: 238 đường Bà Triệu, phường Quang Trung, TP.Kon Tum

Điệnthoại: 02603.862538; Fax: 02603.861497

Thư điện tử công vụ:sovhttdl-kontum@chinhphu.vn

Website: http://svhttdl.kontum.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thực hiện công tác quản lý ngành theo phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cánbộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cá bộ, doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh(chi tiết tại file đính kèm theo).

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch –Tài chính;

d) Phòng Tổ chức – Pháp chế;

đ) Phòng Quản lý văn hoá;

e) Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình;

g) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

h) Phòng Quản lý du lịch;

i) Phòng Quản lý di sản văn hóa;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Bảo tàng - Thư viện;

b) Trung tâmVăn hoá - Nghệ thuật;

c) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

d) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;

 

 

Kon Tum Department of Culture, Sports and Tourism 

Address : 238 Ba Trieu Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City

Telephone number:  0260.862538 ; Fax: 0260.861497

Email: sovhttdl-kontum@chinhphu.vn

Website: http://svhttdl.kontum.gov.vn

 

Functions and Tasks

Department of Culture, Sports and Tourism is a specialized agency subsidiary to the Provincial People's Committee of Kon Tum, performing the function of advisi`ng and assisting the provincial People's Committee to manage cultural, family, sports, tourist and advertising activities (excluding advertising on both  newspaper  and online, on publications  or on  integrated advertising on postal, telecommunications, information technology services) in the locality of Kon Tum Province as prescribed by law and the public services under the management of the Department, and perform a number of tasks assigned or authorized by the Provincial People's Committee,  and the Chairman of the provincial People's Committee.

Performing the decentralized management on organization and state personnel at communal level and state owed enterprises under Decision No.06/2015/QD-UBND dated 25/02/2015 of the Provincial People's Committee.

Duties and Rights are defined in Article 2 of the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV of the Minister of Culture, Sports and Tourism and the Minister of  Home Affairs to  guide functions, duties and rights  and organizational structure of the Department of Culture, Sports and Tourism subsidiary to the Provincial People's Committee and Centrally-run Cities; The Section of Culture and Information subsidiary to People's Committees of Districts, Towns and Provincial cities (details in attached file).

Organizational Chart:

Board of Directorate: Director and no more than 03 Deputy Directors.

Professional Sections:

a) Administrative Section;

b) Inspectorate

c) Planning and Finance Section;

d) Personnel Organization – Legal Section;

đ) Cultural Management Section;

e) Cultural Lifestyle Building and Family Section;

g) Public Physical Sports Management Section;

h) Tourism Management Section;

i) Heritage Management Section;

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email Kontum
Website liên Kết